Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

1. Definities Accommodatie:

De in het boeking- reserveringsformulier beschreven accommodatie. Accommodatieverschaffer: De feitelijke verstrekker van de gereserveerde Accommodatie die tevens ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak, onderhoud behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de Huurder volgens de boeking gedaan dienen te worden. Boekingsagent: De Verhuurder zelf, een eventuele tussenpersoon of andere onafhankelijke organisatie die voor Verhuurder de administratieve afhandeling van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt . Huurder: De in het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon die de boeking doet. Huurprijs: De totale huur zoals gemeld in het boeking- reserveringsformulier. Boeking: De boeking van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het boeking- reserveringsformulier. Boeking- reserveringsformulier: Het contract tussen Huurder en Verhuurder. Verhuurder: In het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon (eigenaar) of bedrijf die de boeking verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar optreedt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3. Totstandkoming boekingsovereenkomst

Zodra Huurder een boeking plaatst, via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de Verhuurder of een Boekingsagent is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Wijzigingen

Wijzigingen in de boekingsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene boekingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Verhuurder of de Boekingsagent en Huurder zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

5. Betalingsvoorwaarden

Een boeking kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een Boekingsagent worden gedaan. De overeengekomen aanbetaling, zoals aangegeven op het boeking- reserveringsformulier, moet na het realiseren van de boeking binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van de Boekingsagent. Het niet op tijd betalen kan resulteren in annulering van de boeking. Het restantbedrag moet uiterlijk vóór de op het boeking- reserveringsformulier aangegeven datum in het bezit van de Boekingsagent zijn. Bij nalatigheid is de Boekingsagent gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van reeds gedane betalingen. Indien de boeking wordt gemaakt binnen zes weken vóór de huurperiode, moet het huurbedrag en eventuele extra’s in één keer worden betaald op het moment van boeken. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de boeking geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van Verhuurder of Boekingsagent is.

6. Prijs

De prijzen zijn vermeld per accommodatie of per persoon en per week of per dag. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst of website publicaties zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het boeking- reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De Huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald.

7. Ontbinding

De overeenkomst wordt ontbonden (de boeking wordt geannuleerd) indien de Huurder niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van gemaakte kosten en geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

8. Annulering

De Huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 8 dagen na boeking, mits deze periode niet binnen 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode valt, zonder hiervoor een vergoeding schuldig te zijn. Indien de boekingsovereenkomst gesloten wordt binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, zijn de onderstaande annuleringskosten vanaf het moment van boeken van toepassing. Bij annulering van de reservering door de Huurder, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aanvang van de huurperiode: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvang van de huurperiode: 60% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de aankomstdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de aankomstdag of later: de volledige reissom.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag (maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).

9. Verzekeringen

De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.Aansprakelijkheid Verhuurder

De Accommodatieverschaffer, Boekingsagent of Verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de Huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien Huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt tot de betaalde huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de Verhuurder is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11.Aansprakelijkheid Huurder

De Huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een boeking is geldig voor het aantal vermelde personen op het boeking- reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aan- en opgegeven en bewoning met een groter aantal zal ontbinding van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen worden alsdan niet teruggegeven en Huurder is de gehele huursom verschuldigd. De Huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.

12. Borgsom

We maken u er op attent dat Accommodatieverschaffers een borgsom zullen vragen, afhankelijk van het type accommodatie en bestemming. Deze waarborgsom zal worden geïnd op de dag van aankomst, afhankelijk van uw Boekingsagent en/of de accommodatie. Om de Accommodatieverschaffer in de gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren wordt uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de huurperiode de waarborgsom terugbetaald. Indien de borg wordt vastgezet middels preautorisatie van een creditcard, vervalt deze autorisatie automatisch 14 dagen na uw vertrek. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij schuld van de Huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of Accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de Huurder verplicht het overige direct aan de Accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de Accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek

De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van minder dan een week wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Boekingsagent of zelf een berekening maken via de website. Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel tussen 16.00 en 18.00 uur. Wanneer u ná 18.00 uur denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de hoogte te stellen. In het geval dat u na de aangegeven aankomsttijd arriveert, is de Accommodatieverschaffer gerechtigd u eventueel gemaakte extra kosten in rekening te brengen. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 10.00 uur ‘s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten, bij gebreke waarvan de Accommodatieverschaffer en Verhuurder het recht heeft u een schadevergoeding in rekening te brengen. Verlies van uw borgsom kan hiervan het gevolg zijn. Bij vertrek dient de Huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. Tevens dienen de eventueel aanwezige haard, apparaten zoals vaatwasser, keuken, koelkast en koffiezet apparaat, schoon en leeg achter gelaten te zijn. De Accommodatieverschaffer is gerechtigd een eindcontrole te doen. Indien de Accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, of de apparaten zijn niet schoon en leeg, is hij gerechtigd om extra kosten aan de Huurder in rekening te brengen en in te houden van de borg.

14. Documenten

Uw Boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving.

15. Wijziging of opzegging

De Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de Accommodatieverschaffer de boeking annuleren. De Boekingsagent is in een dergelijk geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de Accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

16.Klachten

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan schriftelijk melding maakt bij de Accommodatieverschaffer of bij het plaatselijk agentschap/Boekingsagent. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de Accommodatieverschaffer op de hoogte te stellen. Op deze manier is de Accommodatieverschaffer in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw klacht schriftelijk en gemotiveerd, vergezeld van de ter plaatse ingediende schriftelijke klacht, bij de Boekingsagent zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de Boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.

17. Schoonmaakkosten

Op website en in de prijslijst kunt u zien of de schoonmaakkosten van de desbetreffende accommodatie is inbegrepen. Indien dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende kosten vermeld. Deze worden tezamen met de huursom op het boeking- reserveringsformulier vermeld. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst op het sleuteladres verrekend.

18. Bed- en badlinnen

In de regel zijn bed- en badlinnen niet in de huursom begrepen, het is meestal wel verplicht bedlinnen te huren. Om zeker te zijn, kunt u op de website de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed, tegen betaling, dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres.

19. Extra faciliteiten

In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een kinderbed, kinderstoel, etc. worden aangevraagd.

20. Huisdieren

De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Accommodatieverschaffer en vermelding op het boekingsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De Accommodatieverschaffer kan u hiervoor een verhoging van de verplichte eindschoonmaakkosten opleggen.

21. Bouwactiviteiten

De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren. De accommodaties bevinden zich doorgaans al dan niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en / of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de Accommodatieverschaffer, Boekingsagent of Verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de Accommodatieverschaffer zelf.

22. Satelliet-tv en kabel-tv

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma’s van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma’s te ontvangen.

23. Water, Elektriciteit en Internet

Er zij vakantielanden waar storingen in water, elektriciteitsvoorzieningen en internet verbindingen vaak voorkomen. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten en / of bedrijven kunnen, door verschillende oorzaken en / of storingen besluiten tot tijdelijke afsluiting en / of korting van distributie. Uw Accommodatieverschaffer noch de Verhuurder kunnen voor de geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden.

24. Energieverbruik

In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw Boekingsagent.

25. Forum- en rechtskeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de Verhuurder is gevestigd. Het door de Huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de Verhuurder als juist worden beschouwd. Elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is onderworpen aan het Nederlandse recht.

26. Gebruik van uw persoonsgegevens voor reservering of verzoek

Indien u via één van onze sites een accommodatie of product reserveert, of indien u een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren zoals naam, adres en e-mailadres. Voor een reservering zullen ook nog specifieke gegevens die van belang zijn voor de reis aan u worden gevraagd. De door u ingevoerde informatie zal, voor zover noodzakelijk, worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. het uitvoeren van de reservering en de betaling. Axitravel zal bij de uitvoering van een reserve-ringsovereenkomst uw gegevens gebruiken teneinde relevante informatie en handelingen met betrekking tot het gereserveerde met u te communiceren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden per post, e-mail en/of sms van facturen, reisdocumenten en aanvullende informatie, indien van toepassing. De door u inge-voerde informatie zal tevens door ons opgenomen worden in de klantendatabase van Axitravel.

27. Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie

Axitravel houdt u graag op de hoogte van informatie over onze accommodaties, aanbiedingen en de andere producten die aangeboden worden door ons.
Dit gebeurt onder meer door middel van een e-mail nieuwsbrief. Indien u niet heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van deze nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment, per e-mail op info@axitravel.com, als abonnee van deze nieuwsbrief afmelden.

28. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde zusterorganisaties en derden.
Daarnaast kunnen wij derden opdracht geven om namens ons diensten te verrichten in het kader van de uit-voering van de reserveringsovereenkomst en uitvoering van gerichte marketingactiviteiten, die betrekking kunnen hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

29. Cookies

De door u op één van onze sites ingegeven en achtergelaten informatie kan door Axitravel worden gebruikt om onze sites en aanverwante dienstverlening te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op anoniem niveau, kunnen we uw gegevens hiervoor ook niet-geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om de site te personali-seren voor u, als u deze bezoekt. Daartoe maken we ook gebruik van cookies; kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en met behulp waarvan we u de volgende keer herkennen als u deze site bezoekt. Deze cookies worden ook gebruikt om onze websites beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

Axitravel gebruikt de cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om bepaalde functionaliteiten op de website te kunnen gebruiken, zoals het navigeren en inloggen, de door u opgegeven instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden en uw boeking of verzoek uit te voeren.
  • Om het gebruik van onze websites te analyseren. Zo kan er worden bijgehouden welke (onderdelen) van onze website het meest worden bezocht, hoeveel bezoekers de website heeft en welke pagina’s foutmeldin-gen opleveren. Met deze cookies optimaliseren we het gebruiksgemak van onze website en kunnen we de communicatie beter afstemmen op uw behoeften.
  • Om informatie te verzamelen over uw voorkeuren, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren over onze producten en diensten en alleen relevante advertenties kunnen tonen.

30. Cookies van derden

Adverteerders en partners op de websites van Axitravel gebruiken soms eigen cookies voor statistische en marketingdoeleinden, al dan niet in opdracht van Axitravel. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. Axitravel is niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacy beleid of het gebruik van cookies door andere websites. Wij raden u dan ook aan de privacy bepalingen van de desbetreffende website en/of bron goed te lezen.

31. Blokkeren en verwijderen van cookies

Ontvangt u liever geen cookies? Via de browserinstellingen op uw computer kunt u het plaatsen van cookies blokkeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De wijze waarop verschilt per browser. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de instellingen van uw browser. Indien nodig kunt u de ‘Help’ functie in de toolbar van uw browser raadplegen. Let op: het blokkeren of verwijderen van cookies betekent dat bepaalde delen van de websites van Axitravel niet of niet optimaal meer zullen functioneren.

32. Hyperlinks naar andere websites

Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Axitravel is niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid of de content van of het gebruik van cookies door deze websites. Ook aanvaard Axitravel geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. 33. Beveiliging
Axitravel treft beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoons- en financiële gegevens welke onder de verantwoordelijkheid van Axitravel vallen, waaronder begrepen een firewall om onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen. Axitravel betracht alle redelijkerwijs te vereisen zorg om een veilige informatieoverdracht tussen uw computer en de systemen van ons te bewerkstelligen.

34. Disclaimer

Alle informatie op onze websites, alsmede de gebruikte afbeeldingen, foto’s, merken en logo’s, zijn het intel-lectuele eigendom van Axitravel of gelieerden. De informatie op onze websites is door Axitravel en gelieer-den met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is echter onder voorbehoud van druk-, zet- en prijsfouten. Axitravel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste of onvol-ledige informatie. Aan de op deze websites aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan de informatie vermeld op deze websites te vermenigvuldigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitravel. Gedeelten van deze website mogen worden gereproduceerd (bijvoorbeeld in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm), echter alleen als deze voor persoonlijke, doch niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. In alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor het gebruik voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitravel vereist. Indien u informa-tie of beeldmateriaal van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

35. Disclaimer beeldmateriaal

Alle afbeeldingen, foto’s, merken en logo’s die op deze website worden gebruikt, berusten auteursrechten. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te reproduceren zonder de uitdrukkelijke vermelding dat dit beeld-materiaal eigendom is van Axitravel.

36. Wijzigingen

Deze bepalingen en voorwaarden kunnen van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, door Axitravel worden gewijzigd. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de website, met vermelding van de datum waarop het nieuwe beleid in werking treedt.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze uitgever, zijnde Axitravel.[rule type=”top” ]

Axitravel Algemene BoekingsvoorwaardenAlgemene boekingsvoorwaarden

Algemene Boekingsvoorwaarden
Algemene Boekingsvoorwaarden
Algemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene BoekingsvoorwaardenAlgemene Boekingsvoorwaarden

9.5
Saint François Longchamp 1650
11°
licht bewolkt
Luchtvochtigheid: 82%
Windkracht: 7m/s N
Max 16 • Min 6
18°
Wo
23°
Do